PRIVACYBELEID

Wanneer we informatie van u nodig hebben, zullen we u altijd vragen om deze vrijwillig aan ons te verstrekken. De gegevens die worden verzameld via de gegevensverzamelingsformulieren van de website of op een andere manier, worden opgenomen in een bestand met persoonlijke gegevens dat naar behoren is geregistreerd in het algemene gegevensbeschermingsregister van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, waarvan het Sandra Vanghesdaele (hierna DE EIGENAAR VAN HET WEB). Deze entiteit zal de gegevens vertrouwelijk en uitsluitend behandelen met het doel de gevraagde diensten aan te bieden, met alle wettelijke en veiligheidsgaranties die zij oplegt in de Nieuwe Europese Verordening Gegevensbescherming 679/2016 van 26 mei 2016, de Koninklijke Decreet 1720/2007 van 21 december en wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

DE EIGENAAR VAN HET WEB verbindt zich ertoe de gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming over te dragen, te verkopen of te delen met derden. Evenzo zal DE EIGENAAR VAN HET WEB de gegevens annuleren of corrigeren wanneer ze onnauwkeurig, onvolledig of niet langer nodig of relevant zijn voor hun doel, in overeenstemming met de bepalingen van de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming 679/2016 van 26 Mei 2016. De gebruiker kan de gegeven toestemming intrekken en de rechten van transparantie, toegang, rectificatie, informatie, verwijdering, beperking van de verwerking, portabiliteit en oppositie van zijn gegevens uitoefenen op het adres van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE op Pac. Zarzalico, s/n 30890 Lorca (Murcia), naar behoren identificeren en zichtbaar aangeven van het uitgeoefende specifieke recht.

DE EIGENAAR VAN HET WEB neemt de overeenkomstige beveiligingsniveaus aan die vereist zijn door de bovengenoemde Europese norm en andere toepasselijke voorschriften. Het aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor de schade en verliezen die voortvloeien uit wijzigingen die derden kunnen veroorzaken in de computersystemen, elektronische documenten of gebruikersbestanden. DE EIGENAAR VAN HET WEB kan cookies gebruiken tijdens het aanbieden van websiteservices. Cookies zijn fysieke bestanden van persoonlijke informatie die zich in de eigen terminal van de gebruiker bevinden. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browserprogramma zo te configureren dat het aanmaken van cookie-bestanden wordt voorkomen of gewaarschuwd. Als u ervoor kiest om onze website te verlaten via links naar websites die niet tot onze entiteit behoren, DE EIGENAAR VAN HET WEB is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites of voor de cookies die ze op de computer van de gebruiker kunnen opslaan.

DE EIGENAAR VAN HET WEB kan informatie verkrijgen over hoe en wanneer de gebruiker toegang heeft tot en hoe hij deze website gebruikt. Deze informatie kan uw IP-adres, tijd, datum, gebruikte browser omvatten. Dit IP-adres zal ook worden gebruikt om statistieken uit te voeren over het aantal bezoekers van deze website en hun oorsprong, op een volledig transparante en anonieme manier voor uw browsen, en om illegaal gebruik van de website als aanvallen of van welke andere aard dan ook te voorkomen beveiliging.

Ons beleid met betrekking tot e-mail is gericht op het verzenden van alleen berichten die u heeft aangevraagd. Door de voorwaarden van dit privacybeleid te accepteren, stemt u in met het verzenden van commerciële communicatie. Als u deze berichten liever niet per e-mail ontvangt, bieden wij u via deze de mogelijkheid om uw recht uit te oefenen om de ontvangst van deze berichten te annuleren en af ​​te zien, in overeenstemming met de bepalingen van Titel III, artikel 22 van Wet 34/2002 van diensten voor de informatiemaatschappij en elektronische handel.


JURIDISCHE KENNISGEVING

VOORWERP EN AANVAARDING

Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik van de website www.spanish-home.eu, waarvan u de eigenaar bent Sandra Vanghesdaele (hierna DE EIGENAAR VAN DE WEB). Het doorbladeren van de website van DE EIGENAAR VAN HET WEB kent de voorwaarde van de gebruiker toe en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen in deze juridische kennisgeving, die wijzigingen kunnen ondergaan. De gebruiker verbindt zich ertoe de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving. De gebruiker zal reageren op DE EIGENAAR VAN HET WEB of op derden, voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van schending van genoemde verplichting. IDENTIFICATIE EN COMMUNICATIE DE EIGENAAR VAN HET WEB, in overeenstemming met de Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat: De bedrijfsnaam is DE EIGENAAR VAN HET WEB. Het hoofdkantoor is gevestigd op Pac. Zarzalico, s/n 30890 Lorca (Murcia). Om met ons te communiceren, stellen we u verschillende contactmogelijkheden ter beschikking die we hieronder nader beschrijven: e-mail: sandra@spanish-home.eu

Alle kennisgevingen en communicatie tussen gebruikers en DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE worden als effectief beschouwd, voor alle doeleinden, via post of andere hierboven beschreven middelen.

TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

De website en zijn diensten zijn gratis en open toegang, echter, DE EIGENAAR VAN HET WEB voorwaarden het gebruik van sommige van de aangeboden diensten op zijn website tot de voorafgaande voltooiing van het bijbehorende formulier.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle gegevens die hij communiceert aan DE EIGENAAR VAN HET WEB en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen.

De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om de inhoud en diensten van DE EIGENAAR VAN HET WEB correct te gebruiken en deze niet te gebruiken voor, onder andere:

  1. Verspreid inhoud, crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, aanstootgevend, deapology van terrorisme of, in het algemeen, in strijd met de wet of de openbare orde.
  2. Computervirussen in het netwerk introduceren of acties uitvoeren die fouten, schade aan elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE of derden kunnen wijzigen, bederven, onderbreken of genereren. evenals de toegang van andere gebruikers tot de website en haar diensten belemmeren door het massale verbruik van computerbronnen waarmee DE EIGENAAR VAN HET WEB haar diensten aanbiedt.
  3. Probeer toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of beperkte delen van de computersystemen van DE EIGENAAR VAN HET WEB of van derden en, in voorkomend geval, informatie op te halen.
  4. Schending van de rechten van intellectuele of industriële eigendom, evenals schending van de vertrouwelijkheid van de informatie van DE EIGENAAR VAN HET WEB of derden.
  5. Zich voordoen als de identiteit van een andere gebruiker, openbare administraties of een derde partij.
  6. De inhoud reproduceren, kopiëren, verspreiden, beschikbaar stellen of op een andere manier publiekelijk communiceren, transformeren of wijzigen, tenzij geautoriseerd door de houder van de overeenkomstige rechten of het wettelijk is toegestaan.
  7. Verzamel gegevens voor advertentiedoeleinden en stuur advertenties van welke aard dan ook en mededelingen voor verkoop of andere commerciële doeleinden zonder uw voorafgaand verzoek of toestemming.

Alle inhoud van de website, zoals teksten, foto's, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, evenals het grafische ontwerp en broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom eigendom is van DE EIGENAAR VAN HET WEB, zonder in staat te zijn om begrepen te worden toegewezen aan de gebruiker geen van de exploitatierechten op hen buiten wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van de website.

Kort gezegd kunnen gebruikers die toegang hebben tot deze website de inhoud bekijken en, waar nodig, geautoriseerde privékopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen niet vervolgens worden overgedragen aan derden of worden geïnstalleerd op servers die zijn verbonden met netwerken, of zijn onderworpen aan enige vorm van uitbuiting.

Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website voorkomen, het eigendom van DE EIGENAAR VAN HET WEB, zonder dat wordt begrepen dat het gebruik of de toegang daartoe de gebruiker enig recht geeft op de zichzelf. De distributie, wijziging, toewijzing of openbare communicatie van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is geautoriseerd door de eigenaar van de exploitatierechten is verboden.

Het tot stand brengen van een hyperlink betekent in geen geval het bestaan ​​van relaties tussen DE EIGENAAR VAN HET WEB en de eigenaar van de website waarop deze is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door DE EIGENAAR VAN HET WEB van zijn inhoud of services Degenen die van plan zijn een hyperlink tot stand te brengen, moeten vooraf schriftelijk toestemming vragen aan DE EIGENAAR VAN HET WEB. In ieder geval zal de hyperlink alleen toegang geven tot de startpagina of de startpagina van onze website, maar ook geen valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen of aanwijzingen over DE EIGENAAR VAN HET WEB afleggen, of illegale, tegengestelde inhoud bevatten tot goede gewoonten en openbare orde.

DE EIGENAAR DE LA WEB is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker geeft aan de materialen die op deze website beschikbaar worden gesteld of voor de acties die zij op basis daarvan ondernemen.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van deze website is van algemene aard en dient uitsluitend ter informatie, zonder volledige toegang tot alle inhoud, de volledigheid, juistheid, geldigheid of tijdigheid ervan, noch de geschiktheid of bruikbaarheid ervan voor een doel te garanderen. specifiek.

DE EIGENAAR VAN HET WEB sluit, voor zover het rechtssysteem dit toelaat, elke verantwoordelijkheid voor schade van welke aard dan ook die is afgeleid van:

  1. Het onvermogen om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en / of actualiteit van de inhoud, evenals het bestaan ​​van defecten en defecten van alle soorten inhoud die wordt verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld waartoe toegang is verkregen via de website of de aangeboden diensten.
  2. De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen veroorzaken.
  3. Niet-naleving van wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving als gevolg van oneigenlijk gebruik van de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, DE EIGENAAR VAN HET WEB is niet verantwoordelijk voor de acties van derden die inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, eerrechten, persoonlijke en familieprivacy en het imago zelf, evenals de voorschriften betreffende oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

Evenzo wijst DE EIGENAAR VAN HET WEB elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die zich buiten deze website bevindt en niet rechtstreeks wordt beheerd door onze webmaster. De functie van de links op deze website is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan ​​van andere bronnen die de inhoud van deze website kunnen uitbreiden. DE EIGENAAR VAN HET WEB kan niet garanderen of verantwoordelijk zijn voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites; noch suggereert, nodigt of beveelt een bezoek aan hen aan, dus het is niet verantwoordelijk voor het verkregen resultaat. DE EIGENAAR VAN HET WEB is niet verantwoordelijk voor het tot stand brengen van hyperlinks door derden.

PROCEDURE IN HET GEVAL VAN HET UITVOEREN VAN ONJUISTE ACTIVITEITEN

In het geval dat een gebruiker of een derde van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die de illegale aard van het gebruik van inhoud en / of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina's die zijn opgenomen of toegankelijk zijn via de site, aan het licht brengen. web, moet u een kennisgeving sturen naar DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, naar behoren identificeren, de vermeende inbreuken specificeren en uitdrukkelijk en onder uw verantwoordelijkheid verklaren dat de informatie in de kennisgeving juist is.

Voor alle geschillen die de website van DE EIGENAAR VAN HET WEB betreffen, is de Spaanse wetgeving van toepassing, waarbij de rechtbanken en tribunalen van CÁDIZ (Spanje) bevoegd zijn.

PUBLICATIES

De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, is geen vervanging voor de wettelijke publiciteit van wetten, voorschriften, plannen, algemene bepalingen en handelingen die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële tijdschriften van de overheid, die het enige instrument vormen dat getuigt van de authenticiteit en inhoud ervan. De informatie op deze website moet worden opgevat als een gids zonder wettelijke geldigheid.


COOKIESBELEID

Deze portal gebruikt, net als de meeste internetportals, cookies om de browse-ervaring van de gebruiker te verbeteren. Cookies personaliseren de diensten die door de website worden aangeboden en bieden elke gebruiker informatie die interessant kan zijn, gebaseerd op het gebruik van deze portal. Hieronder vindt u informatie over wat cookies zijn, welk type cookies deze portal gebruikt, hoe u cookies in uw browser kunt uitschakelen of hoe u de installatie van cookies van derden specifiek kunt uitschakelen en wat er gebeurt als u ze uitschakelt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die sommige platforms, zoals webpagina's, op uw computer, smartphone, tablet of aangesloten televisie kunnen installeren wanneer ze deze openen. De functies kunnen zeer gevarieerd zijn: sla uw browservoorkeuren op, verzamel statistische informatie, sta bepaalde technische functionaliteiten toe, sla informatie op en haal informatie op over het surfgedrag of de voorkeuren van een gebruiker van uw apparatuur to the point, soms, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop u uw apparatuur gebruikt, om deze te kunnen herkennen. Een cookie wordt op een computer opgeslagen om gebruikersnavigatie te personaliseren en te vergemakkelijken. Cookies worden alleen geassocieerd met een gebruiker en zijn computer en bieden geen referenties waarmee de gebruiker persoonlijke gegevens kan afleiden. De gebruiker kan zijn browser configureren om de installatie van door de website verzonden cookies te melden of te weigeren.

Waarom zijn ze belangrijk?

Cookies zijn om verschillende redenen nuttig. Vanuit technisch oogpunt laten ze webpagina's toe om flexibeler te werken en aangepast aan gebruikersvoorkeuren, zoals het opslaan van hun taal of de valuta van hun land. Bovendien helpen ze degenen die verantwoordelijk zijn voor websites om de diensten die ze aanbieden te verbeteren, dankzij de statistische informatie die ze via hen verzamelen. Ten slotte dienen ze om de advertenties die we u tonen efficiënter te maken, waardoor we u gratis diensten kunnen aanbieden.

Hoe gebruiken we cookies?

Bladeren door deze portal betekent dat de volgende soorten cookies kunnen worden geïnstalleerd:

Prestatieverbeteringscookies

Met dit type cookies blijven uw voorkeuren voor bepaalde tools of services behouden, zodat u ze niet telkens opnieuw hoeft te configureren wanneer u onze haven bezoekt en in sommige gevallen door derden kunnen worden verstrekt. Enkele voorbeelden van dit soort cookies zijn: aanpassing van het volume van audiovisuele spelers, voorkeuren voor het bestellen van artikelen of compatibele video-afspeelsnelheden. In het geval van elektronische handel kunt u informatie over uw winkelwagen bewaren.

Cookies voor statistische analyse

Zijn die, goed behandeld door ons of door derden, het mogelijk om het aantal bezoekers te kwantificeren en statistisch het gebruik door gebruikers van onze diensten te analyseren. Dankzij hen kunnen we het browsen op onze website bestuderen en het aanbod van producten of diensten die we aanbieden verbeteren. Deze cookies worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens die de gebruiker kunnen identificeren en die anoniem informatie over het browsegedrag geven.

_utmc. De cookies die door Google Analytic zijn ingesteld om het gebruik van internet te volgen.

_utmt. De cookies die door Google Analytic zijn ingesteld om het gebruik van internet te volgen.

_utma. Om de gebruikers te identificeren die al verbinding hadden met de website, maakt dit het onderscheid tussen bekende en nieuwe gebruikers mogelijk.

_utmb. Om bezoeken te plaatsen. Vervalt na 30 minuten.

_utmz. Om de bron van het bezoek op te slaan. Het verloopt na 6 maanden.

Deze analyse wordt uitgevoerd met behulp van tools van derden, waar meer informatie over hun privacybeleid kan worden verkregen op:

- Google Analytics

Geolocatie-cookies

Deze cookies worden gebruikt door programma's die proberen de situatie van de aangesloten computer, smartphone, tablet of televisie geografisch te lokaliseren om u op een anonieme manier meer adequate inhoud en diensten te bieden.

Registratiecookies

Wanneer u zich registreert op onze portal, worden cookies gegenereerd die u identificeren als een geregistreerde gebruiker en die aangeven wanneer u zich op de portal hebt geïdentificeerd. Deze cookies worden gebruikt om uw gebruikersaccount en de bijbehorende services te identificeren en zo uw browsen te vergemakkelijken. Deze cookies worden bewaard zolang u het account niet verlaat, de browser sluit of het apparaat uitschakelt. Deze cookies kunnen worden gebruikt in combinatie met analytische gegevens om uw voorkeuren in onze portal individueel te identificeren.

PHPSESSID: deze cookie wordt gebruikt door de PHP-coderingstaal om toe te staan ​​dat SESSION-variabelen op de webserver worden opgeslagen. Deze cookies zijn essentieel voor de werking van het web.

wp-settings-time-1, wp-settings-1: deze cookies worden door WordPress gebruikt om de gebruikersinterface aan te passen.

- Facebook: sociale netwerken gebruiken cookies om uw sessie als gebruiker te identificeren.

- Twitter: sociale netwerken gebruiken cookies om uw sessie als gebruiker te identificeren.

- Linkedin: sociale netwerken gebruiken cookies om uw sessie als gebruiker te identificeren.

- Google+: sociale netwerken gebruiken cookies om uw sessie als gebruiker te identificeren.

Advertentiecookies

Zijn die, goed behandeld door ons of door derden, in staat om effectief te beheren en de advertentieruimtes van onze website, waarbij de inhoud van de advertentie wordt aangepast aan de inhoud van de gevraagde service of het gebruik dat u van onze website maakt. Dankzij dit kunnen we uw surfgedrag op internet kennen en u advertenties laten zien die verband houden met uw surfprofiel.

Andere cookies van derden

Op sommige van onze pagina's kunt u cookies van derden installeren waarmee u de aangeboden diensten kunt beheren en verbeteren. Een voorbeeld van dit gebruik zijn links naar sociale netwerken waarmee we onze inhoud kunnen delen.

Hoe kan ik mijn voorkeuren instellen?

U kunt de op uw computer geïnstalleerde cookies toestaan, blokkeren of verwijderen door de opties van uw internetbrowser te configureren.

Hieronder bieden we links waar u informatie kunt vinden over hoe u uw voorkeuren in de hoofdbrowsers kunt activeren:

- Google Chrome

- Mozilla Firefox

- Internet Explorer

- Safari

Ten slotte kunt u naar de portal gaan Uw online keuzes waar u naast het vinden van nuttige informatie, kunt configureren , provider per provider, uw voorkeuren voor advertentiecookies van derden.

Wat gebeurt er als cookies zijn uitgeschakeld?

In het geval van het blokkeren of niet accepteren van de installatie van cookies is het mogelijk dat bepaalde diensten die door onze website worden aangeboden en waarvoor gebruik nodig is, zijn uitgeschakeld en daarom niet voor u beschikbaar zijn, zodat u niet volledig kunt profiteren alles wat onze websites en applicaties u bieden. Het is ook mogelijk dat de prestaties van de website afnemen.

Acceptatie van cookies

Als u doorgaat met browsen nadat u op de hoogte bent gesteld van ons cookiebeleid, begrijpen we dat u het gebruik van cookies accepteert.

Wanneer u deze website of applicatie voor het eerst bezoekt, ziet u een venster waarin u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en waar u dit cookiebeleid kunt raadplegen. Als u akkoord gaat met het gebruik van cookies, doorgaat met browsen of op een link klikt, zal het duidelijk zijn dat u hebt ingestemd met ons cookiesbeleid en dus met de installatie van cookies op uw computer of apparaat.

Naast het gebruik van onze eigen cookies, staan ​​we derde partijen toe om cookies in te stellen en op uw computer te openen. De toestemming voor het gebruik van de cookies van deze bedrijven is gekoppeld aan het browsen op deze website.

Updates in het cookiebeleid

Onze portal kan dit cookiebeleid wijzigen op basis van wettelijke of reglementaire vereisten of met als doel dit beleid aan te passen aan de instructies van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, zodat gebruikers wordt geadviseerd om bezoek regelmatig.

Als u contact met ons wilt opnemen over ons cookiebeleid, kunt u dit doen via sandra@spanish-home.eu